top of page

INTEGROVANÉ RIEŠENIA NA KĽÚČ V OBLASTI ZELENEJ ENERGIE

INTEGROVANÉ RIEŠENIA NA KĽÚČ V OBLASTI ZELENEJ ENERGIE

Integrované riešenia na klúč v oblasti zelenej energie

Vďaka našej rozsiahlej sieti biznis partnerov spájame odborníkov z rôznych oblastí priemyslu obnoviteľných zdrojov s dlhodobo overenými skúsenosťami tak, aby sme zabezpečili komplexné riešenia na kľúč, ktoré sú prispôsobené na mieru individuálnym potrebám klientov. Všetky potrebné informácie o poskytovaných službách nájdete nižšie.

A

DEVELOPMENT PROJEKTU

Náš tím pokrýva celé know-how prípravy a realizácie projektu, od identifikácie lokality a získania povolení, cez technický návrh a realizáciu, až po pripojenie do siete a obchodovanie vyrobenej elektriny. Úzko spolupracujeme s externými partnermi a vývojármi.

INŽINIERSKE SLUŽBY

ÚVODNÁ ANALÝZA LOKALITY A MIESTA INŠTALÁCIE

Proces analýzy projektu začína návštevou a obhliadkou miesta plánovanej inštalácie, počas ktorej náš tím skúsených inžinierov zaznamená všetky relevantné informácie, ktoré môžu ovplyvniť výkon solárnej elektrárne.

Pomocou najnovších technológií a dronov zaznamenávame dáta a vysokokvalitné letecké fotografie lokality, ako aj detailný výškový profil miesta. Na základe týchto komplexných údajov vytvoríme podrobnú správu, ktorá načrtne potenciál lokality pre výrobu solárnej energie, vrátane očakávaného energetického výkonu a výpočtov návratnosti investícií. Naši inžinieri majú prehľad o najnovšom vývoji v solárnom priemysle, vrátane zmien v predpisoch a technologických pokrokov.

Budeme s Vami úzko spolupracovať, aby sme zabezpečili realizáciu Vašich predstáv a cieľov a aby Vaša solárna elektráreň bola navrhnutá a skonštruovaná podľa najvyšších kvalitatívnych štandardov.

"Aké sú možnosti a výhody realizácie fotovoltického systému na streche Vašej firmy alebo skladu?"

ŠTÚDIE REALIZOVATEĽNOSTI

Možnosť inštalácie a benefity FV systému na streche vašej firmy alebo skladu? Všetky otázky analyzujeme v detailných štúdiách uskutočniteľnosti.

 

Čoraz viac spoločností s veľkými kancelárskymi priestormi, výrobnými zariadeniami alebo skladmi využíva svoje plochy pre inštaláciu solárnych elektrární, s cieľom dlhodobého šetrenia nákladov na elektrickú energiu a udržateľného znižovania emisií CO2.

S našou analýzou realizovateľnosti inštalácie FV systému Vám ponúkame technické posúdenie dostupnej strešnej plochy a elektrickej integrácie do budovy. Poskytneme Vám prepočet predpokladaného množstva vyrobenej elektrickej energie, očakávanú úsporu CO2 a plánovanú dobu ekonomickej návratnosti. Na odhad predpokladanej výroby elektriny využívame 3D plánovací softvér, s pomocou ktorého vytvárame optimalizované rozloženie fotovoltických panelov na príslušnej streche. Zakomponovaním konkrétnych údajov o osvite v danej lokalite vieme veľmi presne určiť predpokladané množstvo vyrobenej elektrickej energie.

S informáciami o Vašej aktuálnej spotrebe elektriny a energetickom záťažovom profile vieme vypočítať celkové množstvo elektriny vyrobenej FV systémom. Následne vypočítame množstvo elektriny, ktoré bude priamo využité Vašimi budovami a koľko prebytočnej nespotrebovanej elektrickej energie sa predá naspäť do siete.

solar-power-panel-green-energy-electricity-production-energy-panels-ecological-plant_edite

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA FOTOVOLTICKEJ ELEKTRÁRNE

Výsledkom kvalitného dizajnu je efektívne zariadenie s dlhou životnosťou. Projektovanie elektrárne je neoddeliteľnou súčasťou použitia budovy pre komerčné aj firemné solárne elektrárne. V rámci projektu vždy berieme do úvahy a pracujeme s miestnymi podmienkami a legislatívnymi požiadavkami, čím vieme maximalizovať šancu na schválenie stavebného povolenia. Presný návrh a dizajn fotovoltického systému je dôležitou súčasťou budúceho energetického výnosu a výkonu elektrárne. Naše návrhy vyvíjame pomocou softvéru PVsyst, ktorý nám umožňuje vytvoriť 3D model s ohľadom na presnú topografiu povrchu danej lokality. Náš prístup k návrhu je založený na dôkladnej analýze miesta inštalácie a jeho okolitého prostredia. Veľkú pozornosť venujeme aj elektrickému rozvodu a všetkým existujúcim komponentom a ich aktuálnej záťaži, pretože tieto faktory môžu výrazne ovplyvniť celkový výkon a spoľahlivosť systému. 

Náš tím odborníkov má rozsiahle skúsenosti s navrhovaním a optimalizáciou komerčných solárnych elektrární a sme pripravení dodať riešenie, ktoré nielen splní Vaše potreby, ale dokáže prekonať Vaše očakávania. Naším cieľom je maximalizovať šancu na schválenie stavebného povolenia tým, že navrhneme zariadenie, ktoré spĺňa všetky príslušné predpisy a smernice.

PREVIERKA TECHNICKEJ USKUTOČNITEĽNOSTI A ŠPECIÁLNE KONTROLY

Naša správa a kontrola “due diligence“ presahuje samotnú kontrolu miesta. Preverujeme celú technickú dokumentáciu týkajúcu sa solárnej elektrárne, vrátane projektových plánov, inžinierskych správ, údajov o výkone a prevádzkových záznamov. Náš tím odborníkov vykoná dôkladné analýzy a simulácie, aby vám poskytol komplexné posúdenie technického stavu, výkonu a potenciálnych rizík elektrárne.

Po zvážení všetkých relevantných informácií, vrátane kontrol na mieste, kontroly technickej dokumentácie a dodatočných analýz, Vám naša due diligence správa poskytuje holistický pohľad na stav navrhovanej fotovoltickej elektrárne.

Na tomto základe môžete robiť informované investičné rozhodnutia so znalosťou možných technických problémov, rizík alebo príležitostí a benefitov spojených s plánovanou investíciou.

Naším cieľom je Vám poskytnúť vedomosti a poznatky potrebné na to, aby ste mohli robiť sebavedomé rozhodnutia a maximalizovať hodnotu Vašej investície do projektu obnoviteľného zdroja zelenej energie.

A

NÁVRH PRIPOJENIA DO SIETE PRE FV ELEKTRÁRNE

Naši skúsení odborníci Vám pomôžu s návrhom trasy, správnym dimenzovaním transformátora a rozvodne, ako aj so samotným pripojením do siete a komunikáciou s prevádzkovateľom siete.

Podľa návrhu fotovoltického systému a špecifikácií prevádzkovateľa siete a na základe našich dlhoročných skúseností zadefinujeme správne dimenzovanie komponentov sieťového pripojenia, ako sú trasa, vysokonapäťové transformátory alebo kompenzačné systémy. Za týmto účelom modelujeme celý systém vrátane trasy a vysokonapäťových transformátorov pomocou najnovších softvérových riešení.

Vykonávame výpočty toku záťaže a skratového prúdu a určujeme prúdovú zaťažiteľnosť vedenia a transformátorov aj s prihliadnutím na normatívne požiadavky na jalový výkon. Na základe výsledkov odporúčame technicky požadované alebo komerčne optimalizované dimenzovanie káblov pre Vašu trasu a výkonový rozsah požadovaných vysokonapäťových transformátorov.

Informácie môžu byť použité priamo pri obstarávaní materiálov. V rámci našich služieb pripojenia do siete zabezpečíme podanie žiadosti o pripojenie do siete, ako aj kompletnú komunikáciu s prevádzkovateľom siete.

"Naša due diligence - previerka uskutočniteľnosti vám komplexne spracuje všetky projektové riziká a vyhodnotí výhodnosť investície."

REALIZÁCIA FV
ELEKTRÁRNE NA KĽÚČ

Green Services Group je tímom skúsených odborníkov na profesionálnu výstavbu fotovoltických elektrární. Sme spoľahlivý partner a poradca v procese realizácie na kľúč, v prípade potreby dokážeme zastrešiť všetky potrebné kroky od plánovania elektrárne, cez odovzdanie, až po prevádzkovú fázu.

Pri výberovom konaní a obstarávaní potrebných komponentov a služieb pre výstavbu FV elektrárne dbáme predovšetkým na kvalitu. Tá predstavuje kľúčový faktor pre dlhodobú prevádzku a s tým spojenú budúcu výkonnosť inštalovaného systému. Vo fáze výstavby kontrolujeme a koordinujeme všetky nákupy a dodávky v rámci koordinovanej logistiky a time managementu. Pravidelnými kontrolami na mieste zabezpečujeme kvalitu projektu a dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas výstavby.

Akonáhle elektráreň funguje podľa plánu a bez akýkoľvek prípadných porúch, odovzdávame komplexnú dokumentáciu vrátane požadovaného osvedčenia o elektrárni Vám ako nášmu zákazníkovi. V rámci riadenia EPC a realizácie na kľúč, sledujeme kvalitu, realizáciu výstavby a montáže. Zabezpečujeme inštaláciu systému v súlade so zadanými plánovacími dokumentmi a požadovanou kvalitou.

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA
FV ELEKTRÁRNE

V rámci prevádzkových služieb a údržby Vám ponúkame všestranný servis v oblastiach monitoringu, reportingu, preventívnej údržby a kontroly, servisných úkonov a optimalizácie. Vášu elektráreň vieme monitorovať 365 dní v roku pomocou inteligentných algoritmov a systémových kontrol.

Prostredníctvom manažmentu riadenia elektrárne a incidentov je zabezpečená optimálna prevádzka inštalovaného systému, spolu s identifikáciou potenciálnych optimalizácií zariadenia. Poznáme každý projekt, nainštalované komponenty, technické a miestne špecifiká alebo požiadavky na časové termíny. Udržiavame si kontinuálny prehľad o zákazníkovi a inštalovanom FV systéme tým, že pracujeme v etablovaných tímoch s dedikovanými kontaktnými osobami. Zabezpečujeme vykonávanie pravidelnej údržby a kontrolných činností v rámci technického prevádzkového riadenia a vykonávame zákonom predpísané kontroly systému a jeho elektrických zariadení.

Ako funguje FV elektráreň? Akými opatreniami je možné realizovať ďalší výkonový alebo optimalizačný potenciál systému? Naše pravidelné reporty poskytujú komplexnú transparentnosť o výkone a prevádzke Vašej elektrárne, ako aj o všetkých udalostiach majúcich vplyv na chod elektrárne.

A

OBCHODOVANIE
S ELEKTRINOU

Prostredníctvom našich externých partnerov dokážeme zabezpečiť zmluvy na dodávku a predaj zelenej energie pre Vaše individuálne potreby. Zároveň máme možnosti sprostredkovať zmluvy o nákupe elektrickej energie (PPAs) až na 10 rokov, čo pomáha pri bankovom financovaní.

Vďaka našim externým partnerom pomáhame klientom pri relizácii zmlúv o dodávkach a predaji zelenej elektrickej energie (PPAs), ktoré majú platnosť až do 10 rokov. Naše riešenia prispôsobené na mieru sú nielen v súlade s Vašimi špecifickými potrebami, ale tiež otvárajú možnosti pre potenciálne bankové financovanie a ponúkajú komplexný prístup k integrácii trvalo udržateľnej energie.

"Ponúkame zmluvné dodávky a odpredaj zelenej energie pre Vaše individuálne potreby."

SYSTÉMY BATÉRIOVÝCH ÚLOŽÍSK

Uskladnenie a zálohovanie obnoviteľných zdrojov energie - optimálne riešenie pre zaručenie neprerušovanej dodávky energie za všetkých podmienok.

Riešenia batériových úložísk umožňujú uskladniť a následne poskytovať záložnú elektrickú energiu v prípade dopadov určitých obmedzení obnoviteľných zdrojov energie, ako sú nestálosť výkonu, poveternostné podmienky, alebo obmedzenia elektrickej siete.

RIEŠENIA POMOCOU VODÍKOVEJ TECHNOLÓGIE

Riešenia pre nové obchodné modely na úrovni TSO poskytujúce energetickú infraštruktúru budúcnosti, umožňujúce flexibilitu siete a stabilitu služieb v krajinách s rýchlo rastúcou ekonomikou a požiadavkami na čistú energiu a dopravu.

pexels-red-zeppelin-4148472_edited.jpg

INTELIGENTNÉ IoT
RIEŠENIA A ESG

Smart Cities inteligentné systémy využívajú pokročilé technológie na zvýšenie efektivity, konektivity a celkovej kvality života. Integrácia princípov ESG zabezpečuje, že mestský rozvoj je environmentálne udržateľný, sociálne inkluzívny a riadený etickými normami.

Náš digitálny ekosystém Smart City patrí medzi najrozsiahlejšie, integruje IoT zariadenia a vertikálne riešenia na úrovni vrstvy EDGE. Ponúkame rozmanitú škálu infraštruktúr Smart City novej generácie. Identifikujeme hlavné potreby a predstavujeme jedinečné digitálne zariadenia, ktoré sú kľúčové pre inteligentné mestské riešenia. Naša bezproblémová komunikačná zbernica Smart City využíva sieť verejného osvetlenia. Zároveň poskytujeme širokú škálu vertikál 5G privátnej siete pre pokročilé riešenia konektivity.

CitySys prevádzkuje jednotné kontaktné miesto Smart City s integrovaným digitálnym ekosystémom pokrývajúcim rôzne vrstvy fyzickej a dátovej architektúry. Poskytujeme hardvérové ​​a softvérové IoT ​​riešenia vrátane senzorov, kamier, zberačov údajov a cloudových rozhraní schopných integrovať aj už prípadné existujúce IoT systémy od iných dodávateľov. Využitím globálnych technologických partnerov, ako sú ORACLE, Microsoft a Qualcomm, CitySys získala množstvo projektov a klientov po celom svete, vrátane zmlúv s mestami a obcami.

"Náš digitálny ekosystém Smart City patrí medzi najrozsiahlejšie, integruje IoT zariadenia a vertikálne riešenia na úrovni vrstvy EDGE."

A

ZELENÉ INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI A INVESTORI

Získajte prístup ku komplexným informáciám o trhu so zelenými energiami a k investičným možnostiam. Komplexný ekosystém investičných fondov zameriavajúcich sa na projekty obnoviteľných zdrojov zelených energií zahŕňa Škandináviu, Nemecko, Benelux, Balkán, Izrael, Blízky východ, Čínu, Veľkú Britániu a USA a poskytuje prístup k mimo trhovým zeleným investičným príležitostiam a komplexnému spravodajstvu o trhu.

Naše portfólio obnoviteľných zdrojov energií presahuje 1 gigawatt Ready to Build (RTB) a Commercial Operation Date (COD) fotovoltických, veterných a vodíkových projektov.

S podporou špičkových realitných poradcov, skúsených developerov a prominentných podnikateľských rodín, prenášame náš viac ako 10-ročný úspech a skúsenosti do oblasti obnoviteľných zdrojov zelených energií.

bottom of page