top of page

INTEGROVANÉ RIEŠENIA NA KĽÚČ V OBLASTI ZELENEJ ENERGIE

INTEGROVANÉ RIEŠENIA NA KĽÚČ V OBLASTI ZELENEJ ENERGIE

Environmentálne riešenia

  • Dekarbonizačné audity spoločností a komplexný environmentálny audit

  • Odpadové hospodárstvo a dohľad nad nakladaním so stavebným odpadom

  • Komplexné administratívne zastrešenie povoľovacích predpisov a administratívy počas 365 dní v roku

  • Obstarávanie, riadenie a realizácia projektov na kľúč

OBLASTI ENVIRONMENTÁLNYCH SLUŽIEB A PORADENSTVA

NAKLADANIE
S ODPADOM

OBALY A ICH RECYKLÁCIA

AUTORIZOVANÉ
SLUŽBY

VODA A OVZDUŠIE

POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

INTEGROVANÁ PREVENCIA A KONTROLA ZNEČISŤOVANIA

bottom of page